Historia

Lata 1953 -1963

Studium Języków Obcych rozpoczyna swoją działalność w Szkole Inżynierskiej w dniu 1 kwietnia 1953 r., zajmując w gmachu przy Placu M. Skłodowskiej – Curie 1 jedno pomieszczenie.Powstaje jako dydaktyczna jednostka międzywydziałowa, a jej organizatorem i pierwszym kierownikiem jest prof. mgr Feliks Załachowski. Studium liczy 8 lektorów nauczających języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, podzielonych na dwa zespoły: języka rosyjskiego i języków zachodnich.Rektorem Szkoły Inżynierskiej jest wówczas prof. mgr inż. Bolesław Orgelbrand.

Po dwóch latach swojej działalności SJO przenosi się do zabudowań PP przy ul. Strzeleckiej 11, gdzie otrzymuje dwa pomieszczenia, a kilka lat później kolejne dwa – salę ćwiczeń i pracownię językową. Z upływem czasu zostają wyposażone w adaptery, komplety płyt i tablice. Zajęcia prowadzone są na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

W latach pięćdziesiątych, z inicjatywy lektorów PP powstają studenckie Koła Miłośników Języków Obcych. Młodzież spotyka się na wieczorkach literackich, przeprowadza konkursy recytatorskie, dyskutuje, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę językową.

W roku 1956 zastępcą Kierownika zostaje mgr Stanisław Niemczycki, który w latach 1977/78 obejmie na rok kierownictwo SJO. Jest współautorem skryptów do nauki , a także, prywatnie, autorem takich prac jak „Monografia o Schillerze”, czy „Schiller w Polsce” (wydrukowanych w czasopiśmie naukowym w NRD „WeimarerBeitrage”).

Od roku 1960 Studium prowadzi lektoraty języków obcych również dla pracowników naukowych PP.

Po dziesięciu latach swojej działalności SJO przyjmuje nową nazwę: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Lata1964 -1974

Wraz z rozwojem Uczelni następuje także modernizacja naszej jednostki. Rokiem przełomowym w tej dekadzie jest rok 1968, w którym przeniesiono Studium do nowych pomieszczeń przy ul. Piotrowo 5. W budynku Wydziału Budownictwa Lądowego SPNJO otrzymuje pięć sal, w tym dwie z przeznaczeniem na laboratoria językowe.

W tym roku odchodzi też na emeryturę założyciel i pierwszy Kierownik Studium- prof. mgr Feliks Załachowski. Jego funkcję przejmuje mgr Wanda Piwowarczyk, która zarządzać będzie jednostką przez 9 kolejnych lat.

Dzięki owocnej współpracy SJO z władzami Uczelni dnia 1 stycznia 1969 roku rozpoczyna pracę laboratorium językowe na szwedzkiej licencji, wyposażone w 36 kabin ze stołami sterowniczymi, oraz szpulowym magnetofonem sterującym o 28 ścieżkach, będącym „cudem techniki” w ówczesnych czasach.

W latach siedemdziesiątych wzrasta również znacząco liczba lektorów: do 20 osób na pełnym etacie (w tym 2 starszych wykładowców), 4 lektorów na umowach zleconych, 2 pracowników administracji. Do prowadzenia sekretariatu zostaje zatrudniona Pani Wanda Tecław, która z oddaniem przepracuje w nim 35 lat.

SPNJO wprowadza naukę języka francuskiego i hiszpańskiego, a także organizuje odrębne zespoły: języka angielskiego, niemieckiego, języków romańskich oraz języka rosyjskiego.

Nadal funkcjonują kółka językowe, w ramach których dochodzi do spotkań ze studentami innych uczelni, jak również praktykantami z innych krajów. W latach 1967- 1972 odbywająsię trzy Olimpiady krajowe z języków obcych, w których studenci Politechniki Poznańskiej zajmują dwukrotnie pierwsze miejsca, zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Od 1 lutego 1973 roku Kierownictwo Studium organizuje dla swoich pracowników seminaria metodyczne, zamierzając przekształcić je następnie w doktoranckie. Biorą w nich udział, obowiązkowo, wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni. Niektórzy lektorzy podejmują prace doktorskie.

Lata 1975 -1985

Studium zmienia swoją siedzibę.Jest to budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Piotrowo 3A, w którym jednostka funkcjonuje do dzisiaj.

Studium wzbogaca się wówczas w nowe laboratorium językowe i własną bibliotekę.

W roku 1977 następuje też zmiana na stanowisku Kierownika. Odchodzi mgr Wanda Piwowarczyk, a jej miejsce zajmuje dotychczasowy zastępca mgr Stanisław Niemczycki. Są to jednak krótkotrwałe zmiany, ponieważ po roku,stanowisko to obejmuje mgr Ferdynand Czogalla, a po nim, na jedną kadencję, wg nowych zasad wyboru władz Uczelni – mgr Ludwik Lange.

W 1975r.zostaje powołana Rada Studium, która zajmuje się odtąd sprawami związanymi z całokształtem pracy jednostki, odbywając swoje spotkania raz w miesiącu. Omawia plany pracy dydaktycznej, zagadnienia metodyczno-wychowawcze, nowoczesne metody nauczania języków, sprawozdania, wyniki nauczania, sprawy podręczników i wiele innych.

Rada Studium, reprezentująca pracowników jednostki, funkcjonuje pod nazwą Kolegium CJK PP do dnia dzisiejszego.

W kwietniu 1975 r. SPNJO organizuje Ogólnopolskie Sympozjum Języków Obcych.

Na życzenie władz Uczelni i poszczególnych Wydziałów lektorzy dokonują tłumaczeń polskich specjalistycznych tekstów technicznych na języki obce oraz służą pomocą w tej sprawie wszystkim pracownikom naukowym.

W kolejnych wyborach, w roku 1984 stanowisko Kierownika Studium obejmuje na 12 lat wykładowca języka niemieckiego mgr Elżbieta Czogalla.W roku akademickim 1985/86otwiera swoje podwoje Biblioteka Studium, funkcjonująca w sieci bibliotek naukowych Politechniki do dnia dzisiejszego.

Lata 1986 -1995

Dekada 1985-95 upływa pod kierownictwem mgr Elżbiety Czogalli. To w tym okresie wzbogaca się baza dydaktyczna Studium i przeprowadzona zostaje modernizacja pomieszczeń. Zostają zakupione nowe magnetofony i wyposażenie do pokojów lektorów. Studium, jako pierwsze wśród jednostek międzywydziałowych, otrzymuje nowoczesną pomoc dydaktyczną – kserograf.

Skromna do tej pory biblioteka (dwie szafy z książkami w małym pomieszczeniu obok sekretariatu) przenosi się do wydzielonego pokoju i od tej pory funkcjonuje jako „Biblioteka SPNJO”. Nad sprzętem technicznym i jego eksploatacją czuwa inż. Henryk Szymański, który prowadzi Pracownię Techniczną. Studium pomaga również w zaplanowaniu wyposażenia w jednym z pomieszczeń Polsko-Niemieckiego Centrum Akademickiego PP.

W zakresie dydaktyki lektorat trwa 7 semestrów, później 6, a po roku 1990 zostaje zmniejszony do czterech. Zajęcia trwają od godz. 8.00-15.00. Po godzinie 15.00, w ramach prac nadobowiązkowych, lektorzy pełnią dyżury w laboratorium językowym gdziem.in. wyświetlają filmy w językach obcych.

Po raz pierwszy, po długich staraniach, w roku 1985 zostają nawiązane kontakty z Ambasadą RFN w Warszawie. Pojawia się wówczas szansa na wyjazd studentów na praktyki zagraniczne.

W roku 1994 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przyjmuje swoją pierwotną nazwę: Studium Języków Obcych.

W roku 1995 po raz pierwszy zostaje zorganizowana Olimpiada Języka Angielskiego dla studentów PP. Celem olimpiady jest rozpowszechnienie wiedzy o kulturze krajów anglosaskich oraz sprawdzenie znajomości języka. Od roku 2000zasięg olimpiady obejmuje już całą Polskę (uczelnie techniczne). Do dzisiaj CJK PP corocznie organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Języka Angielskiego dla Wyższych Uczelni Technicznych. Patronat honorowy nad nią obejmują JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Konsul Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Prezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego. Pierwszy etap olimpiady przeprowadzany jest na terenie macierzystych uczelni, następnie studenci przyjeżdżają na finał do Poznania. Etap drugi składa się z testu pisemnego oraz części ustnej. Laureaci otrzymują wiele cennych nagród, a najlepsi wyjeżdżają na kurs językowy do Wielkiej Brytanii.

W latach 1995-2013Studium zorganizowało 18 olimpiad językowych.

CJK PP współcześnie: 1996-2013

W roku 1996, w demokratycznych wyborach, nowym Kierownikiem SJO PP zostaje wykładowca języka angielskiego mgr Liliana Szczuka-Dorna, pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego. Lata 1996-2004to okres wielu zmian, zarówno w SJO PP jak i w otaczającej nas rzeczywistości.

W roku 1996 Politechnika Poznańska wprowadza nowe zasady finansowania. SJO PP uczestniczy w podziale środków dydaktycznych jako jednostka międzywydziałowa.Nowy sposób rozliczania zmienia tryb pracy wykładowców, a także inicjuje działalność dodatkową SJO PP w postaci kursów komercyjnych dla studentów, pracowników PP oraz społeczności Rataj – najbliższej dzielnicy. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 – 20.00 oraz w piątki w godz. 08 – 15.00 na studiach stacjonarnych , natomiast w weekendy na studiach niestacjonarnych od godz. 08.00 – 20.00.

Rosnąca liczba studentów wymaga zwiększenia liczby sal dydaktycznych. SJO PP przechodzi gruntowny remont. Biblioteka wyposażona zostaje w nowoczesne regały, stanowiska czytelnicze, dwa stanowiska komputerowe i przenosi się do nowej sali.

Pokoje lektorów zostają przeznaczone na sale dydaktyczne. Jednocześnie wykładowcy otrzymują nowy pokój z zapleczem socjalnym.

Powstaje Mediateka, wyposażona w 30 stanowisk komputerowych z programami multimedialnymi do nauki języków obcych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej. Wszystkie sale dydaktyczne zostają wyposażone w telewizory oraz magnetowidy.

W zakresie dydaktyki SJO PP wprowadza nowy system nauczania zaakceptowany przez Senat PP. Student otrzymuje tzw. kredyt godzinowy na naukę wybranych przez siebie języków. Dysponuje tymi godzinami w formie kursów jedno semestralnych po 60 godzin. Sam decyduje, w którym semestrze rozpocznie lektorat z języka obcego. Ma jednak ograniczenie, że musi zakończyć naukę do 6. semestru swoich studiów. Egzaminy końcowe przeprowadzane są dla wszystkich studentów, zarówno w sesji zimowej jak i w letniej. Część pisemna egzaminu odbywa się zawsze w pierwszym dniu sesji.Aktualnie,egzaminy w CJK PP przeprowadzane są według europejskiego systemu ECTS.

Studenci z bardzo dobrą znajomością języka, posiadający odpowiednie certyfikaty mogą zostać zwolnieni z lektoratu, a także w ramach limitu godzin wybrać naukę innego języka obcego.

SJO PP zapewnia wybieralność języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Inne języki są wprowadzane na życzenie Rady Wydziału i studentów. Od roku 1998, decyzją Senatu PP, ocena z egzaminu języka obcego wliczana jest do średniej ocen studenta.W roku 1999 wszystkie zmiany zatwierdzono Uchwałą Senatu z dnia 24 marca.

W roku 2003 SJO PP wprowadza pilotażowy semestr nauczania języka specjalistycznego dla studentów kończących lektorat. Nauka obejmuje prezentacje indywidualne i grupowe, umiejętność pisania życiorysu, streszczenia oraz wiele innych aspektów znajomości języka specjalistycznego charakterystycznego dla każdego wydziału.

W roku 2004, po wstąpieniu naszego kraju w szeregi Unii Europejskiej, zmianom podlega również system szkolnictwa wyższego. Nasza Uczelnia wdraża nowe rozwiązania, zgodnie z wytycznymi Traktatu Bolońskiego.

Jednymi z ważniejszych celów takiej edukacji jest propagowanie mobilności wśród studentów i pracowników naukowych, wprowadzenie trójstopniowego systemu kształcenia ECTS (European Credit Transfer System – Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych),a także rozszerzenie uczestnictwa studentów i pracowników PP w uczeniu się przez całe życie. SJO PP w swojej działalności wspiera wszystkie te cele.

Najważniejszą zmianą w dydaktyceSJO po roku 2004 jest wprowadzenie do programu specjalistycznego.Naukę języka ogólnego ograniczono dodoskonalenia umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym. Natomiast najistotniejszą kwestią w nauczaniu stało się efektywne posługiwanie się językiem specjalistycznym danego kierunku studiów.

Obecnie lektorat z języka obcego w CJK PP na studiach stacjonarnych I stopnia obejmuje 120 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 2 semestrów. Oferowana jest nauka języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, oraz języka polskiego dla studentów zagranicznych. Zajęcia odbywają się w grupach zgodnie z poziomem zaawansowania, utworzonych na podstawie wyników testu diagnostycznego przeprowadzanego na pierwszych zajęciach.

Zasadniczym celem lektoratu jest ugruntowanie dotychczasowej wiedzy studentów zdobytej w szkole średniej oraz poszerzenie i doprowadzenie wiedzy studenta do poziomu minimum B2, na którym osoba posługująca się językiem obcym „potrafi, w szerokim zakresie tematów, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań”.

W roku akademickim 2011/2012 nastąpiły istotne zmiany w kartach opisu modułu kształcenia CJK PP,w których pojawiają się kategorie dotyczące m.in. umiejętności studenta, jego wiedzy, kompetencji społecznych.Efekty kształcenia zdefiniowano pod względem nabytej przez studenta wiedzy, jej zrozumienia oraz umiejętności jej wykorzystania.Karty opisu zawierają treści programowe, literaturę fachową, sposoby sprawdzenia efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2.11.2011r. dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określa opis efektów kształcenia w 8 obszarach kształcenia oraz opis efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich.

CJK PP opracowało dla lektoratu z języka obcego na poszczególnych kierunkach program nauczania w oparciu o efekty kształcenia (Krajowe Ramy Kwalifikacji). Efekty kształcenia opisują wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia oraz pozwalają na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Student CJK PP po zakończeniu studiów 1-go stopnia potrafi prowadzić rozmowy i negocjacje, przedstawić swój profil zawodowy, czytać ze zrozumieniem artykuły z prasy technicznej oraz prowadzić korespondencję handlową i akademicką.

Lektorat z języka obcego na studiach 2-go stopnia prowadzony jest w ramach modułów języka specjalistycznego związanego z daną dziedziną studiów. Przygotowuje do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z życiem zawodowym jak i osobistym. Nauka języka obejmuje również przygotowanie do dalszych studiów, praktyk i pracy w krajach Europy oraz poza nią.

W ramach studiów 3-go stopnia prowadzony jest lektorat języka angielskiego dla doktorantów PP.Obejmuje on naukę języka na poziomie akademickim (English for Academic Purposes).

Studenci zagraniczni, którzy studiują na PP w ramach programu Life-Long LearningErasmus uczęszczają przez jeden semestr na lektorat języka polskiego. Po zakończeniu lektoratu student zna podstawowe słownictwo w języku polskim i potrafi porozumieć się w sytuacjach życia codziennego.

W roku 2011 SJO PP rozszerzyło swoją ofertę dla studentów o kurs języka chińskiego. Zajęcia prowadzone są na poziomie podstawowym.

W roku akademickim 2012/2013 Zarządzeniem Rektora PP, Studium Języków Obcych przekształcone zostaje w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.Zatrudnia obecnie 72 pracowników, w tym 68 lektorów, wykładowców i starszych wykładowców, oraz 4pracowników administracji.

CJK PP dysponuje dwiema pracowniami z 20 stanowiskami komputerowymi, wyposażonymi w projektory multimedialne z nagłośnieniem. Jedna z nich pełni funkcję Mediateki, która umożliwia studentom oraz doktorantom i pracownikom samokształcenie w językach obcych. Pomocą służą lektorzy dyżurujący w laboratorium. Materiały do pracy znajdują się na miejscu oraz w Bibliotece CJK PP w godzinach pracy Mediateki.

Do dyspozycji wykładowców i studentów jest Biblioteka CJK PP, której księgozbiór liczy 7200 woluminów. Biblioteka dysponuje kilkoma miejscami w czytelni dla czytelników korzystających z księgozbioru podręcznego. Czasopisma biblioteki to tytuły angielskie i niemieckie w prenumeracie Centrum.

Wszystkie sale wykładowe CJK PP wyposażone są w stacjonarne projektory multimedialne z ekranami oraz systemy nagłośnieniowe. Dla wykładowców przeznaczono samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Dodatkowo, do wyposażenia CJK PP należą zestawy telewizyjne z odtwarzaczem DVD – jeden mobilny, dwa stacjonarne, a także mobilne projektory multimedialne z nagłośnieniem. CJK PP posiada interaktywna tablicę multimedialną. Wszyscy lektorzy CJK PP mają do dyspozycji zestawy odtwarzające CD.

Kontakt

Politechnika Poznańska
Centrum Języków i Komunikacji
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Tel.: +48 61 665 2491, e-mail: office_clc@put.poznan.pl


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem