Venoces

Venoces

 

Leonardo Da Vinci Programme VENOCES


Uczestnicy projektu
Koordynator projektu:
Lilianna Anioła-Jędrzejek - Lilianna.jedrzejek@put.poznan.pl
Twórcy zawartości modułów:
Lilianna Anioła-Jędrzejek -Lilianna.jedrzejek@put.poznan.pl
Barbara Marszałek - baskamarszalek@wp.pl
Dorota Żarnowska - dorota.zarnowska@neostrada.pl
Lucyna Schmidt - schmidt@sol.put.poznan.pl
Wiktoria Tyszka - wtyszka@wp.pl
Michał Remiszewski - michalremiszewski@yahoo.com
Promocja i upowszechnianie projektu:
Liliana Szczuka-Dorna - doorn@sol.put.poznan.pl
Administracja:
Elżbieta Derkowska - elzbieta.derkowska@put.poznan.pl
Beata Augustyniak - beata@bp24.pl

Cele projektu
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności szkolenia zawodowego a co za tym idzie stworzenie większych możliwości zatrudnienia na rynku pracy UE. Ponadto projekt ma służyć rozbudowywaniu świadomości kulturowej i zwišzków partnerskich dawnych i nowych członków Unii Europejskiej.
Cele konkretne:
- Architektura (w tym kwestie stylistyki miejskiej regionu Bałtyckiego),
- Stworzenie systemu ewaluacji wspomagającego osiągnięcie najwyższych standardów jakości,
- Zwiększanie świadomości kulturowej uczestników kursów w kontekście między-kulturowym i pan-europejskim,
- Nauczanie interpersonalnych umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim w kontekście specjalistycznym,
- Zwiększanie świadomości kulturowej tzw. "starej Europy" na temat społeczeństw mniejszości językowych,
- Zwiększanie kwalifikacji uczestników kursów w celu sprostania wymaganiom rynku pracy UE,
- Stworzenie innowacyjnych narzędzi metodycznych służących ocenie i rozpoznawaniu umiejętności językowych,
- Ułatwienie dostępu do edukacji jako procesu kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
- Promowanie dostępu do nowoczesnych metod nauczania,

Informacje ogólne
Projekt ma na celu stworzenie wirtualnych kursów języka angielskiego o zawodowym charakterze w następujących dziedzinach:
- Architektura (w tym kwestie stylistyki miejskiej regionu Bałtyckiego),
- Budownictwo (w tym konstrukcje i materiały),
- Ochrona Środowiska ( w tym zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego),
- Technologie Internetowe i najnowsze ich zastosowanie,
- Komunikacja Interpersonalna (w tym praktyczne zachowania w sytuacjach biznesowych),
- Fizyka (w tym zastosowanie lasera, holografii, elektrowni jądrowych, obwodów scalonych).

Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie multimedialne (nauczanie na odległość, elementy technologii m-Learning (Mobile Learning), czyli wykorzystania telefonii komórkowej w nauczaniu) oraz wprowadza kluczowe zmiany w edukacji zawodowej poprzez zastosowanie nowego podejścia metodologicznego CLIL (Content and Language Integrated Learning - Zintegrowanej nauki języka i zawodu).

Partnerzy Projektu
Partnerzy reprezentują zróżnicowane pod względem poziomu nauczania, ekonomicznym i geograficznym obszary Europejskie. Reprezentują zarówno duże miasta i regiony rozwinięte, jak również małe miejscowości i regiony słabo rozwinięte. Dziewięciu partnerów to reprezentanci krajów bałtyckich.

Wszyscy partnerzy mają jasno określone role:
1 Politechnika Poznańska
Koordynator, zarządzanie administracyjne i finansowe, opracowanie modułów kursów, testowanie modułów, organizacja zebrań i konferencji upowszechniającej produkty
2 Brandenburg University of Applied Sciences
Nadzorowanie procesu upowszechniania, opracowanie modułu Internet Technology
3 Luebeck University of Applied Sciences
Udział w analizie potrzeb, udział w testowaniu produktu
4 Miksike Learning Environment
Badania dotyczące utrzymywania i zarządzania produktem w przyszłości po zakończeniu projektu, przygotowanie materiałów
5 West Pirkanmaa District Municipal Federation of Education, Adult Education Unit
Uczestnictwo w opracowaniu modułów, testowanie na grupie bezrobotnych, organizacja jednego zebrania partnerów
6 Vilnius Pedagogical University
Udział w opracowaniu modułu Współczesna Fizyka Techniczna, testowanie tego modułu
7 Riga Technical University
Odpowiedzialny za ICT: dobór platformy softwarowej, testowanie wszystkich modułów kursowych
8 Politechnika Gdańska
Odpowiedzialny za system zarządzania projektem w zakresie pilnowania terminów zgodnie z harmonogramem, testowanie wszystkich modułów, organizacja jednego spotkania partnerów
9 Państwowa Wyższa Szkoła Szkolenia Zawodowego w Koninie
Odpowiedzialny za zawartość językową i metodologiczna produktu, testowanie modułu IT i IPC
10 University of Dundee, Centre for Applied Language Studies
Nadzoruje przygotowanie kursów, nadzoruje jakość produktu przez opracowanie systemu ewaluacji

Rezultaty Projektu
Innowacyjna metodologia: zostanie opracowana nowa metodologia nauczania zawierająca elementy interaktywne oraz stosująca podejście CLIL oraz technologii m-Learning.

Utworzenie modułów kursów wirtualnych o charakterze zawodowym opartych na metodyce CLIL w następujących dziedzinach:
- Architektura,
- Budownictwo lądowe,
- Technologia internetowa,
- Komunikacja interpersonalna,
- Współczesna fizyka techniczna,
- Ochrona środowiska.
- Wskazówki dla nauczycieli i użytkowników w języku angielskim oraz językach partnerów.
Materiały do nauczania w postaci CD-ROM-ów, kserokopii, dwujęzycznych słowników opartych na użytecznym słownictwie z każdego oferowanego modułu.
System ewaluacji kursu zapewniający wysoką jakość oferowanych modułów.