Podstawa programowa

Podstawa programowa Centrum Języków i Komunikacji PP

Lektorat z języka obcego w CJK PP na studiach stacjonarnych I stopnia obejmuje 120 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 2 semestrów. Oferowana jest nauka następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, oraz języka polskiego dla cudzoziemców. Zajęcia odbywają się w grupach zgodnie z poziomem zaawansowania, utworzonych na podstawie wyników testu diagnostycznego. W dobie integracji europejskiej efektywne nauczanie języków obcych stało się jednym z głównych celów edukacyjnych Rady Europy. Dlatego tak ważne jest ciągłe udoskonalanie kompetencji językowej ucznia. Zasadniczym celem lektoratu jest nie tylko ugruntowanie dotychczasowej wiedzy studentów zdobytej w szkole średniej (odpowiadającej poziomowi B1, patrz: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), ale przede wszystkim poszerzenie i doprowadzenie jej do poziomu minimum B2, na którym osoba posługująca się językiem obcym „potrafi, w szerokim zakresie tematów, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań”. Lektorzy i wykładowcy CJK PP, poprzez dobór odpowiednich metod i materiałów dydaktycznych, starają się podnieść świadomość językową studentów, przygotowując ich do spełnienia wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców i obecny rynek pracy. Po zakończeniu lektoratu, student powinien efektywnie posługiwać się językiem ogólno-akademickim oraz językiem specjalistycznym, związanym z wybranym kierunkiem studiów, w zakresie sprawności produktywnych (mówienia i pisania) oraz receptywnych (czytania i słuchania).


1.Treści programowe:

1.1. Znajomość podstawowych elementów matematyki (wyrażanie w języku obcym podstawowych działań i symboli matematycznych, np. pierwiastkowanie, potęgowanie, logarytmowanie, funkcje trygonometryczne oraz zagadnień z geometrii);
1.2. Odczytywanie informacji z diagramów, grafów i wykresów;
1.3. Kształcenie umiejętności pisania korespondencji biznesowej (CV, listu motywacyjnego, listu ze skargą, memo, listu z prośbą o informacje, raportu), zilustrowanej różnorodnymi przykładami (odpowiedni dobór wyrażeń, stylu i rejestru, właściwych dla formalnego języka pisanego);

1.3 Kształcenie umiejętności pisania akademickiego (korespondencja, kompozycja akapitu, streszczenia, sporządzanie notatek, styl akademicki).
1.4. Doskonalenie umiejętności prezentacji:

  • sformułowanie celów prezentacji;
  • spójność i przejrzystość wypowiedzi;
  • odpowiednia wizualizacja treści;
  • techniki podtrzymywania i kierowania uwagą słuchaczy;
  • umiejętność analizy i syntezy;

1.5. Opanowanie języka technicznego właściwego dla danego kierunku studiów (patrz Programy nauczania);

1.6. Rozwijanie czterech sprawności językowych:

  • sprawności mówienia (doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, w tym umiejętności zabierania głosu w dyskusji oraz wypowiedzi na zagadnienia ogólne i techniczne, posługując się odpowiednim zasobem słownictwa oraz struktur gramatycznych);
  • sprawności pisania (patrz punkt 1.3.);
  • sprawności czytania (doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów ogólnych i technicznych, w tym wyszukiwanie odpowiednich informacji w tekście oraz udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania związane z problematyką danego tekstu);
  • sprawności słuchania (kształcenie umiejętności rozumienia mowy rodzimych użytkowników języka obcego).

2. Metody dydaktyczne:

2.1. Prezentacja materiału ogólnego i technicznego poprzez wykorzystanie odpowiednich tekstów;
2.2. Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych;
2.3. Ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo;
2.4. Praca nad tekstem technicznym prezentującym nowoczesne technologie właściwe dla danego kierunku;
2.5. Aranżowanie autentycznych sytuacji komunikacyjnych;
2.6. Zróżnicowanie interakcji na zajęciach (praca indywidualna, w parach i grupach);

2.7. Korzystanie z laboratorium komputerowego, które oferuje studentom programy multimedialne do nauki języka obcego, w tym ćwiczenia doskonalące gramatykę oraz słownictwo z zakresu języka ogólnego jak i specjalistycznego. Ponadto, kursy prowadzone są w ramach e-learningu, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle umożliwiającej nauczanie i uczenie się na odległość.

3. Za realizację programu nauczania na danym kierunku odpowiedzialny jest „lider” – osoba, która konsultuje się z pracownikiem naukowym danego wydziału w sprawie doboru tekstów specjalistycznych.

 

opracowała dr Barbara Sawicka (12.2021)